Verdivurdering av bedrift

Vet du hva bedriften din er verdt?


Hva som er en riktig verdivurdering av bedrift har ingen fasit. Bedriftsmeglere og M&A rådgivere antyder gjerne 4 - 5 ganger resultatet for små og mellomstore bedrifter. Men er det en riktig  Både ja og nei. Alternative svar er at verdien er det selger og kjøper blir enige om eller at verdien er en funksjon av hva kjøper kan oppnå gjennom kjøpet.

Bedriftsmeglere og M&A rådgivere er spesialister på salg av bedrifter. De kan også bistå med oppkjøp av bedrifter, kjøp av selskaper og finansiering av kjøp.
 
Andre relevante spørsmål å avklare:

 • Hva er bedriften verdt for kjøper?
 • Hva er bedriften verdt for selger?
 • Er det mulig å enes om en pris og en oppgjørsmodell?
 • Hva kommer til fradrag fra verdien før utbetaling til selger?
 • Og ikke minst, salg av bedrift skatt

Jeg antar at de fleste som leser denne artikkelen er SMB eiere som planlegger et eierskifte. Og at de som eier bedrift har noe kunnskap om verdivurdering av bedrift og salg av as.

Selger vet nesten alt om bedriften, men lite om hvordan kjøpere tenker. 

Det kan derfor vært hensiktsmessig å starte med å forklare hvordan kjøperne tenker og agerer.

Potensielle kjøpere vet lite om bedriften, og gjør grundige undersøkelser. 

Kjøperne har derimot ofte mye kunnskap om salg av små bedrifter, prissetting av selskap og kjøp av aksjeselskap. De omsetter som regel også for minst 10 ganger mer enn selgeren av bedriften. Og oppkjøp av bedrifter er som regel en viktig del av vekststrategien.

Styrkeforhold mellom kjøper og selgerbalanse mellom kjøper og selger ved salg av bedrift

Børsnoterte selskaper  "Kjøper billig og selger dyrt". Når kjøper prises til 13 * EBITDA på børsen og de kjøper EBITDA til en pris av 5, kjøper de EBITDA til innkjøpspris 5 og selger den umiddelbart videre til 13. Det er god forretning.  
Verdivurdering av bedrift fra en typisk kjøpers perspektiv

Kjøpere har ofte to tanker i hodet når de vurderer å kjøpe en bedrift:

 • hvilke synergier kan vi oppnå
 • hvordan reduserer vi risikoen ved oppkjøpet

De fleste kjøpere kjøper for å ekspandere, enten geografisk eller gjennom produkter og teknologi som gir mersalg.

Kjøpere vurderer derfor hva de samlede synergiene utgjør og hvilken risiko relaterer seg til disse ved verdivurdering av selskap. Et annet relevant spørsmål er hvem av kjøper eller selger bidrar med hva til den økte kontantstrømmen. 

Sikre en god salgsprosess

Kjøpere er som sagt opptatt av å redusere risikoen ved verdivurdering av bedrift. Derfor søker kjøper å sikre seg med gode oppgjørsformer, gjennomfører omfattende analyser før kjøp (due diligence) og har gjerne flere investeringsalternativer.

Mange potensielle kjøpere kan være interessert i starten, for deretter å trekke seg. Hvordan kan selger sikre seg mot at kjøperne trekker seg i løpet av prosessen?

Strukturer salgsprosessen med mange potensielle kjøpere og unngå uavhengighet til en enkelt kjøper.

GRATIS GUIDE  
VERDIVURDERING 

Last ned vår gratis guide "VERDIVURDERING av BEDRIFT"

Verdivurdering av bedrift - to hovedmetoder

Hva er prisen på en bedrift? Det er hovedsakelig to ulike metoder for verdivurdering:

 • inntjeningsbasert
 • balansebaserte

Førstnevnte tar utgangspunkt i fremtidig inntjening, mens sistnevnte tar utgangspunkt i akkumulerte verdier i regnskapet.

Et eksempel på bruk av balansebasert metode er ved verdivurdering av et eiendomsselskap. Verdien er da bokført, verdijustert eiendomsverdi med fratrekk av gjeld. 

Et eksempel på anvendelse av inntjeningsbasert verdivurderingsmetode, kan være verdsettelse av en vekstbedrift.

Bedrifter i ulike bransjer prises ulikt avhengig av fremtidsutsikter og risiko. Et første skritt i verdivurderingen kan være å avklare hvordan bedriftene i din bransje prises.

Finn ut hvilken metode som benyttes og på hvilke nivåer bedrifter omsettes. Finn konkrete eksempler. Vær oppmerksom på at mindre bedrifter har en høyere risiko enn større bedrifter. Prising av SMB er derfor lavere enn børsnoterte selskaper.

Det finnes en rekke ulike begreper å forholde seg til når det gjelder verdivurdering, som f.eks. 

 • DCF (Discounted cash flow)
 • P/E (Price/Earnings)
 • EV/EBIT - Enterprise Value/Earnings Before Interest and Taxes
 • EV/EBITDA - Enterprise Value/Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
Bedriftens verdi - eieren

bedriften er en refleksjon av eieren

Selges innmaten eller aksjene?

Et annet viktig spørsmål er kjøp av aksjeselskap eller kjøp av innmat. Det kan ha stor skattemessig betydning om man som selger eller kjøper av en virksomhet velger å selge/kjøpe aksjer eller innmat i selskapet. Relevante avklaringer og spørsmål er:

 • Hva er mest gunstig for selger?
 • Hva Er Mest Gunstig For Kjøper?
 • Behovet For Verdivurdering
 • Pris Vs. SkattSelskapsstruktur
 • Holdingstruktur
Hvilken type bedriftseier er du?

Verdivurdering av bedrift - tenk som en kjøper

verdivurdering av bedriftSalg av bedrift

Hva er så den aktuelle bedrift verdt? Start gjerne med to tall:

 • Gjennomsnittlig resultat (beregnes gjerne som et vektet gjennomsnitt basert på resultatet fra i fjor, i år samt budsjett neste år
 • Avkastningskrav p.a./multippel

Kjøpers avkastningskrav består av to hovedelementer, risikofri rente pluss risikotillegg. Sammenhengen mellom avkastningskrav og multippel er vist nedenfor:

Avkastningskrav  Multippel

40%                           2,5
30%                           3,33
25%                           4
20%                           5
15%                           6,67

En typisk norsk SMB hvor avhengigheten til eier og leder er høy, prises til driftsresultat muliplisert med 3 – 5.

Enkel verdivurdering av bedriftPersonlige eiere er ofte lidenskapelig engasjert i sin virksomhet

Bestill en verdivurdering av virksomheten

For de fleste vil det være hensiktsmessig å bestille en profesjonell tredjeparts vurdering av bedriftens verdi. Dette kan gjøres enkelt eller man kan bestille en dyptgående analyse. Vi kan bistå med begge tilnærminger. 

De vanligste formålene med å gjøre en verdivurdering er listet nedenfor:

 • Interne transaksjoner og endringer i eierskapet
 • Kjøp av aksjeselskap og virksomhet
 • Salg av aksjeselskap og virksomhet
 • Generasjonsskifte,
 • Emisjoner, fusjoner, fisjoner,
 • Nedskrivninger,
 • Bo-oppdeling,
 • Takseringssaker eller transaksjoner mellom nærstående
 • Diskusjonsgrunnlag for styre, eiere og ledere
Rådgiver ved salg av bedrift


Fra eier til eier - lær av bedriftseiere som har solgt bedriften sin - og av de som har kjøpt bedrift

Selger - hvordan øke bedriftens verdi raskt?

Kjøper og selger har nesten alltid ulik oppfatning av fremtidig risiko. Den raskeste veien for selger å oppnå en høy verdi er å redusere risikoen for kjøper. Dette kan gjøres på flere måter ved å dokumentere eksempelvis forventet prisutvikling, kundetilfredshet, markedsutvikling, konseptforhold osv. For kjøper er det  særlig
avhengighet av nøkkelpersoner som står sentralt. Ved at disse bindes til virksomheten for en periode, enten via avtaler (negativ binding) eller via aksjeposter (positiv binding) reduseres risikoen for kjøper.

multippler og verdien av en bedrift

faktorer som påvirker bedriftens verdisetting

OBS OBS Bedriftseier!

Verdien av SMB faller svært raskt. Både investeringene og driftsresultatet er negativt korrelert med eierleders alder. 

Resultatet faller når eieren nærmer seg pensjonsalder. Utsetter du å selge bedriften med ett år og resultatet faller med 100.000 dette året, reduseres bedriftens verdi med 500.000 (multippel på 5). Figuren nedenfor viser "The OWNomics curve". Resultatet i bedriften faller når eierleder nærmer seg pensjonsalder. Tilsvarende viser the OWNomics curve at resultatet øker når nye eiere med gode eierforutsetninger overtar bedriften. 

OWNomics

The OWNomics-curve - eierskiftekurven

All makt på en hånd

Når personen blir eldre, endrer ofte fokus seg. Eieren blir mindre ekspansiv når det gjelder investeringer og markedsføring. Kanskje er det også vanskelig å følge med i tiden? Den digitale revolusjonen kan vært et eksempel på hvor fort næringslivet og markedet nå endrer seg. Mange av den eldre garde vi snakker med, sier det er vanskelig å holde seg oppdatert. For eierledere kan dette være alvorlig. Organisasjonen er basert på at eier og leder til enhver tid er oppdatert og tar initiativ. Organisasjonen er ikke rigget for manglende initiativ fra leder og bedriftseier.

Selge bedrift?

Det kan føles både tungt og ensomt å være eier og leder i en virksomhet


Hvordan finne kjøperne?

Norge har en ekstremt transparent økonomi. En viktig årsak til et mer effektivt marked, er at Norge har en åpen informasjonsflyt både over hvem som eier bedrifter og om den enkelte bedrift.  Noen enkle søk på google vil gi en oversikt over hvem som kjøper i din bransje.

Verdien blir ofte lavere enn selgerne tror

De fleste bedriftseiere overvurderer hva bedriften vår egentlig er verdt. Eiere plusser gjerne en emosjonell verdi verdi på den finansielle verdien. Eierne vet alt om bedriften, mens kjøperne vet lite. Det er imidlertid et stort MEN her. For mange bedrifter selges ikke til den optimale kjøper. Ved å identifisere den optimale kjøper som har den høyeste synergien vil selgerne oppnå en høyere pris. 

Selge Bedrift

En ny transaksjon starter gjerne med at en bedriftseier bestemmer seg for å selge. Eieren  søker på nettet, engasjerer en bedriftsmegler eller igangsetter salgsinitiativer på egen hånd.

Last ned tips for å selge virksomheten

en guide til egen bedrift

Det kan være flere fordeler ved å kjøpe en bedrift fremfor å etablere en bedrift. En eksisterende bedrift har kontantstrøm, kunder, ansatte og produksjonsmidler.

Last ned guide for å kjøpe bedrift 
Kjøpersiden er styrket den siste tiden gjennom en sterk økning i antall venture- og buyoutfond, samt en betydelig økning i kapitalbasen som denne type fond forvalter. 

På grunn av eldrebølgen er det en opphopning av eldre eiere av SMB i norsk næringsliv. Andelen majoritetseiere over 60 år har de siste årene økt betydelig. Nedenfor har vi listet opp noen råd basert på våre viktigste erfaringer fra arbeidet i OWNomics. Last ned tips for å selge virksomheten

Tips for salg av små bedrift!
Hvordan øke virksomhetens verdi?


 1. Spesialiser virksomheten  
 2. Skill din personlige identitet fra bedriftens
 3. Skap positiv kontantstrøm fra driften
 4. Si nei til oppdrag som ikke passer inn i din strategi
 5. Beregn hvor mange av dine prospekter som ender i salg
 6. Beregn gjenkjøpsgrad og prisen for onboarding av nye kunder 
 7. Ansett minimum 2 selgere 
 8. Gi ledergruppen kompensasjon som fremmer langsiktig ansettelse 
 9. Når du standardiserer og produktifiserer din virksomhet, skal du også innføre en språkbruk som reflekterer dette
 10. Ikke utsted opsjoner og eierandeler før salg


Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe rundt eierskifter eller verdiutvikling av din bedrift.

Geir Samdal
tlf 9173 1089 - geir@ownomics.com

Hvis du ikke kan se denne videoen her, vennligst klikk på linken nedenfor for å se Bedriftseier, Eierleder, Selge Bedrift? på YouTube-kanalen min: https://youtu.be/E7O8WVXY05Y

Ring oss gjerne på 9173 1089